Tenir la capacitat de poder viure, sense excessiva angoixa, amb contradiccions importants, o sigui, sense haver arribat a conclusions definitives.
Solament amb l’única seguretat que la veritat que hom busca no la trobarà mai del cert.
L’única esperança:
Que la intuïció i el temps ens allunyaran d’errors sense retorn.
Tener la capacidad de poder vivir, sin excesiva angustia, con contradicciones importantes, es decir sin haber llegado a conclusiones definitivas.
Solamente con la única seguridad de que la verdad que uno busca nunca la encontrará.
La única esperanza:
Que la intuición y el tiempo nos alejarán de errores sin retorno.
Have the capacity to live, without excessive anguish, with important contradictions, that is without having reached definite conclusions.
Only with the sole sureness that the truth that one seeks will never be found.
The only hope:
that intuition and time will lead us away from errors without return.
     

CONTACTE: Montserrat Soler: tilla@copc.es

PORTADA | QUADERNS | CV | CRÍTICA |